Vedtægter

§ 1 - Navn og hjemsted
1.1
Klubbens navn er Vejle Håndbold Klub
1.2
Klubben er stiftet den 6. februar 1991
1.3
Klubbens hjemsted er Vejle Kommune


§ 2 - Formål
2.1
Klubbens formål er at vække og vedligeholde interessen for håndboldspillet i Vejle og omegn, at skabe gode og sunde rammer omkring idrætslivet og at arbejde i overensstemmelse med formålene hos de organisationer, hvoraf klubben efter den til enhver tid siddende bestyrelses beslutning er medlem.


§ 3 - Medlemskab
3.1
Klubben er absolut upolitisk, og som aktiv medlem kan optages enhver person, der vil respektere nærværende vedtægter.
3.2
Som passiv medlem kan optages enhver person, anden forening, institution, etc.
3.3
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne et medlem som æresmedlem.
3.4
Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens adresse eller for aktive medlemmers vedkommende ved fremmøde til træning.
3.5
Et medlems udmeldelse, der skal ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer, kan kun accepteres, såfremt medlemmet ikke er i nogen form for økonomisk restance til klubben.
3.6
Et medlem kan ikke modtage løn eller anden godtgørelse for at spille i Vejle Håndbold


§ 4 - Udelukkelse
4.1
Efter beslutning af bestyrelsen kan et medlem udelukkes fra klubbens aktiviteter, såfremt vedkommende er i kontingentrestance.
4.2
Hvis et medlem ved klubbens møder, stævner, fester eller andre arrangementer udviser utilbørlig optræden, kan bestyrelsen idømme vedkommende karantæne i indtil 12 måneder og i særlige tilfælde udelukke vedkommende af klubben.
4.3
En udelukkelse kan, såfremt vedkommende medlem ønsker det, appelleres og vil da blive behandlet på førstkommende generalforsamling, hvortil medlemmet har adgang.


§ 5 - Ledelse
5.1
Klubben ledes af en generalforsamlings valgt bestyrelse bestående af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
5.2
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. I lige år vælges et lige antal og i ulige år et ulige antal bestyrelsesmedlemmer.
5.3
Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktiv eller passivt personligt medlem, der er fyldt 16 år.
5.4
Ved valg til bestyrelsen gælder, at de medlemmer, der opnår flest stemmer er valgt, mens de to medlemmer, der opnår flest og næstflest stemmer efter de valgte, er henholdsvis 1. og 2. suppleant for et år.
5.5
Såfremt medlemmer af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanterne i den rækkefølge, som de har opnået stemmer jævnfør § 5.4. En indtrædende suppleants valgperiodes længde er som den udtrædende medlems resterende valgperiode.
5.6
Er det valgte antal suppleanter opbrugt, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.
5.7
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand og sekretær.
5.8
Bestyrelsen nedsætter et til enhver tid passende antal underudvalg og udpeger sine repræsentanter og / eller kontaktpersoner hertil.
5.9
Der udfærdiges referater af bestyrelses– og udvalgsmøder.


§ 6 - Kontingent
6.1
Klubbens kontingenttakster fastsættes hvert år inden generalforsamlingen af den til enhver tid siddende bestyrelse.
6.2
Bestyrelsen kan træffe afgørelse om eventuel kontingentfrihed.


§ 7 - Hæftelse
7.1
Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.
7.2
Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelsen.
7.3
Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.


§ 8 - Generalforsamlingen
8.1
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned.
8.2
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens aktive og passive medlemmer, samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.
8.3
Stemmeret har alle fremmødte aktive som passive personlige medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance.
8.4
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside og Facebookside
8.5
Generalforsamlingens indkaldelse skal indeholde oplysninger om tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
8.6
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal jævnfør dog § 13.
8.7
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virke i det forløbne år til godkendelse
3. Beretninger fra udvalg
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Forelæggelse af budget til orientering
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Uddeling af Torkild Badens Mindepokal
10. Eventuelt
8.8
Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
8.9
Afstemninger skal, såfremt blot ét medlem ønsker det, foretages skriftlig.
8.10
Afstemninger og valg afgøres ved almindelig flertal dog jævnfør § 12 og 13. I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelse foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der heller ikke herved en afgørelse, foretages en lodtrækning.
8.11
Der udfærdiges referat af generalforsamlingen.


§ 9 - Ekstraordinær generalforsamling
9.1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis halvdelen af bestyrelsen eller 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelsen af forslag til dagsorden.
9.2
Tidsfrister og øvrige formalia vedrørende ekstraordinær generalforsamling er som ved ordinær generalforsamling.


§ 10 - Tegningsforhold og forretninsorden
10.1
Klubben tegnes af formanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
10.2
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved låneoptagelse tegnes klubben dog af den samlede bestyrelse.
10.3
Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
10.4
På bestyrelsesmøderne er bestyrelsen beslutningsdygtig , såfremt over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
10.5
Bestyrelsen fastsætter selv sin øvrige forretningsorden under nøje iagttagelse af nærværende vedtægter.


§ 11 - Revision og regnskab
11.1
Klubbens regnskabsår er 1. juli til 31. juni.
11.2
Regnskabet revideres af to blandt medlemmerne generalforsamlingsvalgte revisorer og fremlægges skriftlig på generalforsamlingen.
11.3
Revisorerne vælges forskudt af hinanden for 2 år ad gangen. Hvert år vælges en revisorsuppleant for et år.


§ 12 - Vedtægtsændringer
12.1
Nærværende vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen såfremt beslutning herom vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
12.2
Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som et særskilt punkt på dagsordenen for generalforsamlingen og skal fremgå af indkaldelse til samme.
12.3
Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter en i overensstemmelse med vedtægterne gennemført beslutning herom.


§ 13 - Opløsning af klubben
13.1
Klubben kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en generalforsamling med et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer og dette flertal samtidig udgør mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
13.2
Hvis de to under § 13.1 nævnte krav ikke er opfyldt, men der på generalforsamlingen er almindelig flertal for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor klubben kan opløses ved almindelig flertal uanset antal fremmødte.
13.3
Forslag til opløsning af klubben skal opføres som et særskilt punkt på dagsordenen for generalforsamlingen og skal fremgå af indkaldelsen til samme.
13.4
I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue SIV - Samvirkende Idrætsklubber i Vejle.
13.5
Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling november 2019
________________________________ _________________________________
Jan Bisgaard      Dorte Knold Schønning
Dirigent             Formand

 

Vejle Håndbold Klub vedtægter